Kedja

RK kedja 520SO O-ring, RM250
SEK 939,00
RK Kedja 520H Heavy Duty, RM250
SEK 549,00